Shanghai LANZHU super alloy Material Co., Ltd.

Aktualności

Właściwości termosprężyste i temperatury c’ -olvus monokrystalicznychnadstopówna bazieniklu (3)
Czas zwolnienia: 2021-03-12 08:54:46  Trafienia: 0

Rysunek 2 przedstawia mikrografie SEM ośmiu stanów materiałowych, które uwzględniono wniniejszej pracy. Cztery stany materiałów odlewanych-przedstawiono w górnym wierszu rys. 2. W dolnym wierszu rys. 2 pokazano-w pełni poddane obróbce cieplnej stany materiałów po wtórnej obróbce starzeniowej (tabela 2).

 /Transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM) została wykorzystana do analizy chemii lokalnych stopów dwóch faz w mikrostrukturze c-c&m. TEM wykonano przy użyciu-JEOL JSM/6490 (dla ERBO/1) i Tecnai G2 F20 firmy FEI (dla ERBO/15 i jego pochodnych), oba wyposażone w FEG pracujący przy 200 kV i system analizy EDAX. Procedura, która została wykorzystana do pomiaru składu fazowego w trzech wariantach ERBO-15, została zilustrowanana Rys. 3. Zdjęcie pośrodku Rys. 3 przedstawia mikrografię STEM wykonaną w kierunku @ [(kontrast wielowiązkowy). Widma EDX wykonano w pięciu c-pozycjach kanału (1–5, jak wskazano) oraz w środkach czterech sąsiednich c&cząstek (pozycje 6–9). Każde widmo EDX rejestrowano przy średnicy wiązki elektronów-10nm przez okres 60 sekund. Składy obliczono za pomocą algorytmu EDAX. Wartości dla dwóch faz otrzymano jako średnie z pomiarów pięciu kanałów (punkty analizy od 1 do 5) i czterech pomiarów cząstek (punkty analizy od 6 do 9). Przykłady widm EDX dla krzyża ckanału (na pomarańczowo, pozycja 1) i dla -u góry po prawej c&partykuł (na zielono, pozycja 7) są pokazanepo lewej i prawej stronie schematy, jak wskazano.

Dla porównania używamyniektórych lokalnych wyników składu przedstawionych przez Parsa i in. [36], które zostały uzyskane za pomocą lokalnej sondy atomowej elektrody (LEAPTM 3000X HR, Cameca Instruments) w trybienapięciowym przy temperaturze bazowej próbki wynoszącej * 65 K.   

 Rezonansowa spektroskopia ultradźwiękowa (RUS): Wniniejszej pracy współczynniki sztywności sprężystej w funkcji temperatury wyznaczono za pomocą rezonansowej spektroskopii ultradźwiękowej (RUS),np. [38, 39]. Dokładnie-100 [zorientowane prostopadłościenne próbki o wymiarach tarczy około 8 9 7 x 6 mm3=/336 mm3 uzyskano przez połączenie orientacji Laue z obróbką elektroiskrową, jak opisano w [40]. Wniniejszej pracy pomiary RUS wykonano dla ERBO/15 i jego wariantów. Dla porównania dane dla ERBO1 zaczerpnięto z pracy Demtro¨dera i in. [41]. Wszystkie wymiary próbek podano w Tabeli 3. Dla wszystkich próbek badanych wniniejszej pracy istniała dobra zgodność między gęstościami geometrycznymi qG (obliczonymina podstawie mas i objętości próbek) a gęstościami wyznaczonymi metodą wyporu qB (Tabela 3). Dobre właściwości powierzchni uzyskano poprzez szlifowanie i polerowanie płyt diamentowych.

   Na ryc. 4a,na ryc. 4a, pokazano typową próbkę RUS zaciśniętą pomiędzy dwoma ceramicznymi prętami i \\ w pobliżu termopara pomiarowa. Podczas eksperymentów termoparanie była przymocowana do próbki, ale bardzo blisko. Próbka i odpowiednia część termopary znajdowały się w strefie stałej temperatury pieca.

6.png7.png8.png


Dla do eksperymentalnego wyznaczania częstotliwości rezonansowych wykorzystuje się swobodnie drgające próbki. Uzyskane eksperymentalnie częstotliwości rezonansowe odnoszą się do trzechniezależnych współczynników sztywności sprężystej c11, c12 i c44 kryształu pseudo-cubic [38, 39, 41]. Do zbierania danych wykorzystano aparat RUS zbudowany w-domu. System składał się z analizatora odpowiedzi częstotliwościowej (typ FRA5087 firmy NF Corporation) w połączeniu z-speed \\ wzmacniaczemnazw (typ BA4825 firmy NF Corporation) do generowania i wykrywania sygnału. Eksperymenty przeprowadzono w zakresie temperatur od 100 do 673 K przy użyciu piecaniskotemperaturowego Netzsch i kaskadowego regulatora temperatury (typ 2704 firmy Eurotherm). Widma rezonansowe próbek rejestrowano w zakresie od 150 do 1000 kHz. W przypadku ERBO1 Demtro¨der i wsp. [41] badali właściwości sprężyste w krokach co 50 K od temperatury pokojowej do 1273 K. Warianty ERBO-15niniejszej pracy badano w krokach po 10 K w przedziale od 100 do 673 K.//

9.png

 10.png

Poprzedni: Właściwości termosprężyste i...

Kolejny: Właściwości termosprężyste i...