Shanghai LANZHU super alloy Material Co., Ltd.

Aktualności

Właściwości termosprężyste i temperatury c’ -olvus monokrystalicznychnadstopówna bazieniklu (2)
Czas zwolnienia: 2021-03-11 11:25:13  Trafienia: 0

Niniejsza praca bada, jak duże (ERBO/1 vs. ERBO/15) i małe (trzy warianty ERBO/15) zmiany składu stopu wpływająna ich właściwości termosprężyste. Cel pierwszy: Porównanie dwóch różnych stopów (duże zróżnicowanie składu stopu) pomaga w ogólnych wysiłkach zmierzających do przejścia w kierunku technologii pojedynczego-krystalicznego superstopu, gdziee drogie i strategiczne elementy stopowe, takie jak Re, o których wiadomo, że zapewniają wysoką wytrzymałośćna pełzanie, są zastępowanee d innymi pierwiastkami beznarażania wytrzymałości mechanicznej. Pod tym względem ważne są zarówno właściwości sprężyste, jak i właściwości pełzania. Zaproponowano, że można to osiągnąć zwiększając poziomy Mo, Ti i W [34]. Ponadto w inżynierii wysokotemperaturowej potrzebne są współczynniki sprężystości do projektowania elementów, które muszą wytrzymywać obciążenie termiczne zmęczeniowe. Dlatego wniniejszej pracy podjęto próbę pomiaru współczynników sprężystości. Cel drugi: szczegółowe zrozumienie roli poszczególnych pierwiastków stopowych można uzyskać tylko wtedy, gdy badany jest wpływ jednego konkretnego pierwiastka. Pomaga w tym porównanie trzech wariantów ERBO-15. Cel trzeci: W szczególności zbadano potencjał dylatometrii o wysokiej/rozdzielczości jako metody określania wysokich temperatur c-solvusa-. W tym celu porównujemy wyniki doświadczalne dla temperatur c&solvusa otrzymane za pomocą dylatometrii wysokotemperaturowej--z teoretycznymi obliczeniami ThermoCalc [35]. Jakość predykacji ThermoCalc ocenia się, porównując przewidywania dotyczące składu chemicznego faz c&uzyskanych za pomocą tomogografii z sondą atomową 3D--raphy (3D&ATP) [36] i transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) [32 ]. Ustalenie pomiarów rozszerzalności cieplnej o wysokiej-rozdzielczości jako metody określania c-solvus reprezentuje znaczący pro--wzrost w technologiinadstopów.&

 2.png

wyniki omówiono w świetle wcześniejszych prac opublikowanych w literaturze. Podkreślono obszary, które wymagają dalszych badań.

Materiały, doświadczenia i metody Materiały: Wniniejszej pracy zbadano cztery materiały. Ichnominalne składy chemiczne podano w Tabeli 1. ERBO1 to stop typu CMSX/4, szczegóły dotyczące przetwarzania, wieloetapowej obróbki cieplnej i mikrostruktury zostały opublikowane gdzie indziej-&101; [32, 33, 36, 37]. ERBO#15 to pojedynczy/krystaliczny superstop Ni-bazowy oniskiej-gęstości Refree, który został opracowany przez Rettig i in. [34] wykorzystującnumeryczną termodynamiczną metodę optymalizacji wielokryterialnej. Wniniejszej pracy porównujemy ERBO-15 z dwoma odchudzonymi wariantami ERBO-15, które zawierają mniej W i mniej Mo (ERBO/15/W i ERBO/15-Mo). Szczegóły obróbki cieplnej czterech badanych stopów przedstawiono w Tabeli 2. Podczas gdy ERBO/1 był poddawany obróbce cieplnej-przez Doncasters Precision Castings w Bochum, obróbkę cieplną wariantów ERBO/15 przeprowadzono wniestandardowym-konstruowanym próżniowym piecu do obróbki cieplnej z Carbolite Gero typu LHTM/- 100–20016 1G. Szczegółowe informacje o procedurze obróbki cieplnej udokumentowano w [32] i [36]. Mikroanalizę z sondą elektronową (EPMA) przeprowadzono za pomocą mikroanalizatora z sondą elektronową SX 50 dla ERBO1 i mikrosondy elektronowej typu SXFiveFE dla ERBO/15 i jego dwóch pochodnych, oba z firmy Cameca. Powszechnie wiadomo, że podczas krzepnięcia pierwiastki stopowe SX mogą różnić się tendencją do podziałuna obszary dendrytyczne i międzydendrytyczne. Na rysunku 1 przedstawiono rozkłady pierwiastków Al, Ti, Mo i W w mikrostrukturze ERBO/15 w stanie odlanym (górny rząd, rys. 1a – d) i po obróbce cieplnej homogenizacji (dolny rząd, rys. 1e – h). Dolny rządna fig. 1 pokazuje, że wielkoskalowaniejednorodność chemiczna, związana z tendencjami podziału pierwiastków stopowych podczas krzepnięcia, może być zmniejszona podczas etapu homogenizacji (tabela 2); jednaknie znika całkowicie, jak widać dla Wna ryc. 1h. Badania ze skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) przeprowadzono przy użyciu aparatu Leo Gemini 1530 SEM firmy Carl Zeiss AG wyposażonego w działo polowe (FEG) pracujące przy 12 kV i detektor soczewek (odległość robocza: 4,5 mm, apertura: 30 mm).//--

  

Poprzedni: Termoelastyczne właściwości i ...

Kolejny: Właściwości termosprężyste i...