Shanghai LANZHU super alloy Material Co., Ltd.

Aktualności

Właściwości termosprężyste i temperatury c’ -olvus monokrystalicznychnadstopówna bazieniklu (5)
Czas zwolnienia: 2021-03-18 08:47:49  Trafienia: 3

Wyniki Właściwości sprężyste: Sztywności sprężyste pseudo-pojedynczego-kryształu ERBO/15 i jego wariantów otrzymane metodą RUS w temperaturze pokojowej przedstawiono w tabeli 4. Dla porównania, dane dla ERBO/1 z literatury [41] mają został dodany. Dodatkowo, podatności sprężystości sij zostały obliczone przy użyciu zależności, które zachowują się dla materiałów o symetrii sześciennej.

8.png

Kierunkowy moduł Younga lub E jest odwrotnością efektu wzdłużnego elastyczne podatności. Z kierunkiem zainteresowania u=u1e1? u2e2? u3e3, gdziee ei opisuje wektory bazowe kartezjańskiego układu odniesienia, a ui to kierunek cosinus, moduły E dla select ed kierunki sześcienne są otrzymywane przez:

9.png

Wybrane wartości są przedstawionych w tabeli 4.

Zależność temperaturową sztywności sprężystych przedstawionona rys. 6. Pomiędzy 100 a 673 K, c11, c12 i c44 zmniejszają się w sposób ciągły wraz ze wzrostem temperatury o około 8,5%, 6% i Odpowiednio 13%. Współczynniki temperaturowe cij wyznaczone przez liniowe przybliżenia do danych eksperymentalnych w zakresie temperatur 273–673 K podano w tabeli 4. W celu opisania zależności temperaturowych modułów E w kierunkach krystalograficznych \\\\ 100 [, \\\\ 110 [i \\\\ 111 [, odpowiednie dane E \\\\ uvw [zostały przybliżone w całym badanym zakresie temperatur za pomocą wielomianów drugiego rzędu typu:

10.png

Odpowiednie parametry i ich odchylenia standardowe wyprowadzone z macierzy kowariancji w pełni zbieżnego dopasowania podano w Tabeli 5. Jako przykład, wartości dla E \\\\ 100 [z ERBO/1 (dane z [41]) i ERBO/15 wariantów (ta praca) są pokazanena Rys. 6d. Wyniki dylatometryczne: Wyniki rozszerzalności cieplnej czterech badanychnadstopów przedstawionona rys. 7 i 8. Doświadczalne krzywe odkształcenia eth-=f (T) charakteryzują się dobrze odtwarzalnymi zmianaminachylenia w wysokich temperaturach. Staje się to szczególnie widoczne, gdy współczynniki rozszerzalności cieplnej at=f (T) są wykreślane jako funkcja temperatury. Krzywe te wykazują ostre maksimum współczynnika rozszerzalności cieplnej w wysokich temperaturach. Na rys. 7 pokazano odkształcenia termiczne i współczynniki rozszerzalności cieplnej odlanego-odlewanego iw pełni poddanego obróbce cieplnej-ERBO/15-W.

11.png

12.png

ERBO/15-W są pokazane. Można zauważyć, że położenia szczytu ath (T) materiałów odlewanych-odlewanych i poddawanych obróbce cieplnej-są zbliżone, a temperatura szczytowa materiału poddanego obróbce cieplnej-jest tylko o 12 K wyższaniż w przypadku materiału odlewanego-. ERBO/1 badano w stanie materiału poddanym-obróbce cieplnej. W przypadku wariantów ERBO/15 przeanalizowano stan materiału as-cast. Przewidywania ThermoCalc i skład stopów: ThermoCalc wykorzystano do obliczenia ułamków faz równowagowych dla wszystkich badanych stopówna podstawie składu chemicznego stopu podanego w Tabeli 1. Przedstawiono je w funkcji temperaturyna Rys. 9. Podczas gdy w ERBO/1 trzy termodynamicznie stabilne fazy TCP-(l-, r-i R-faza) powstają w równowadze, tylko l-faza jest tworzona w ERBO15 i jego pochodnych. Wraz ze wzrostem temperatury frakcje TCP i c-fazy maleją, podczas gdy frakcja-&fazy c-wzrasta. W tabeli 6 zestawiono obliczone temperaturyolvus (Tsolvus), solidus (Tsolidus), likwidus (Tliquidus) wraz z frakcjami c-phase&przy 873 K i 1323 K, wzięte z krzywych przedstawionychna rys.9. Okazuje się, że zwłaszcza obliczona temperatura c-solvus&dla ERBO/1 jest o około 50 K wyższaniż temperatury solwusa ERBO/15 i jego pochodnych. Podczas gdy obliczone temperatury solidusu są dość podobne, temperatura likwidusu ERBO/1 jestnajwyższa ze wszystkich czterech stopów. Również obliczona frakcja c-fazy&fV c&przy 873 K (74% obj.) I 1323 K (56% obj.) Jestnajwyższa w przypadku ERBO/1. Kiedy zawartość Mo lub W w ERBO/15 jest zmniejszona (równoważona przez wzrost Ni), obliczona temperatura solidusu i likwidusu spada. Redukcje skutkują wyższymi ułamkami c-fazy przy 873 K (&? 1% obj.), Aleniższymi ułamkami c-fazy przy 1323 K (&-3% obj.).

13.png

Poprzedni: Właściwości termosprężyste i...

Kolejny: Thermoelastic Properties i C\'-So...